page loader

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Uitgever van de website. Deze website wordt uitgegeven door de Vennootschap, die haar maatschappelijke zetel heeft te Terhulpsesteenweg 120 Brussel, België, en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.424.367. Disclaimer – Inhoud van deze website. Wij spannen ons in om te verzekeren dat de inhoud van deze website correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. De Vennootschap geeft echter geen garanties wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, en volledig en actueel karakter van deze website. In geen geval kan de Vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou voortvloeien uit de toegang tot deze website of uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Intellectuele eigendomsrechten. Deze website en de inhoud ervan, waaronder maar niet beperkt tot de teksten, grafieken, afbeeldingen, logo's en pictogrammen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, gebruikt, bewerkt of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, dit onverminderd de mogelijkheid om uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, elementen van deze website te downloaden en af te drukken, mits de inhoud en de vermeldingen van auteursrechten en merken ongewijzigd blijven. Links naar andere sites. De hyperlinks naar websites van derden die op deze website beschikbaar zijn, zijn er om het u gemakkelijk te maken. Als u beslist om die links te gebruiken, verlaat u deze website. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid. Uw toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming, zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil dat verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website. Laatste update: september 2020.

* Opgegeven prijzen zijn excl. BTW, registratie, notariskosten en aansluitingskost nutsvoorzieningen.